ANBI
Aan de Stichting Exploitatie Molen Aeolus is de ANBI status toegekend; de stichting is een algemeen nut beogende instelling. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar de desbetreffende gegevens staan.
Gegegevens
Naam instelling Stichting Exploitatie Molen Aeolus (SEMA)
Fiscaalnummer 8175.51.980
Nummer inschrijving Kamer van Koophandel 24408901
RSIN nummer 817551980
Bankrekening BAN NL27 ABNA 0605618895 tnv  Stichting Exploitatie molen Aeolus
Plaats van vestiging Kortedijk 14, 3134 HB Vlaardingen
Postadres Lissabonweg 123, 3137 LC Vlaardingen
Telefoonnummer 06 21 89 14 33
Email secretaris@molenaeolus.nl
Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Stichting Exploitatie Molen Aeolus luidt als volgt:
“De stichting heeft ten doel de instandhouding als werkende korenmolen van de als rijksmonument te boek staande ronde stenen stellingmolen, genaamd Aeolus, gelegen te Vlaardingen aan de Kortedijk 14, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie M, nummer 1917 en voorts als hetgeen met een en ander rechtstreeks en zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.”

Beleidsplan
De Stichting Exploitatie Molen Aeolus heeft een beleidsplan “De toekomst begint vandaag”. (PDF-bestand wat in een nieuwe tab opent)
Bestuur

Mevrouw I. Aaldijk, voorzitter
De heer J.A.M. van Breukelen, secretaris
De heer P.W. Sely, penningmeester
De heer S. van der Marel, techniek

Beloning
De bestuursleden ontvangen voor hun inzet jaarlijks maximaal 60% van de wettelijk toegestane belastingsvrije vrijwilligersvergoeding.
Verslag

Een uitgebreid verslag van de activiteiten van de Stichting Exploitatie Molen Aeolus vindt u in het jaarverslag. (PDF-bestand wat in een nieuwe tab opent)

Financieel

Een uitgebreide financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag.

Aeolus "Icoon van Vlaardingen!"

Elke laatste zaterdag van de maand open; van 10.00 - 15.00 uur.

Molen Aeolus
Korte Dijk 14
3134 HB Vlaardingen

Share This